środa, 30 grudnia 2009

Znalezione w sieci, albo raczej w archiwum Ossolińskich

Szukając w internecie regionalnych informacji natknąłem się na ślad dokumentu, który znajduje się w Archiwum Ossolińskich we Wrocławiu (ZNiO).
Są to wspomnienia Stanisława Kozaka "O Żydach z Dubiecka nad Sanem" spisane w latach sześćdziesiątych XX w. Wspomnienia te zostały przekazane archiwum przez poetę i eseistę Jerzego Ficowskiego. Teraz trzeba znaleźć sposób aby do tego dotrzeć.
http://www.oss.wroc.pl/dzialy/rekopisy/nabytki_1995_2004/wiek_arch_osobowe.html#ficowski

.....................
Looking for regional information on the internet I stumbled upon the trail of the document, which appears in the Archives Ossolinski Wroclaw (ZNiO).
These are the memoirs of Stanislaw Kozak "The Jews of  Dubiecko" written in the sixties the twentieth century, these memories have been transmitted through the archive poet and essayist Jerzy Ficowski. Now we must find a way to get to that.

Świąteczne opowieści

Minęły Święta. Święta to nie tylko potrawy, nie tylko Kevin Sam w Domu w TV, ale to także rodzinne rozmowy. Coraz mniej tych rozmów. Brakuje najstarszego pokolenia. Brakuje od kilku lat dziadka Franka, babci Stefci, babci Walerii, dziadka Wojciecha.
Brakuje ich opowieści "jak to dawniej bywało". Żałuje, że za mało ich wypytywałem, nic nie nagrałem na dyktafon, nic nie spisałem. Część historii przetrwało w pamięci, w pamięci mojej, albo rodziców, ale są to raczej skrawki, skrawki pozbawione szczegółów, nazwisk, dat.
Wśród tych opowieści było sporo historii z lat 30tych, potem wojna, burzliwe lata powojenne. Okupacja, stosunki polsko-ukraińskie, pseudo AKowskie bandy po II wojnie.
Wielu pytań nie postawiłem niestety...
Nie zapytałem jak naprawdę wyglądały relacje polsko-żydowskie, nie zapytałem co ludzie myśleli o nowej władzy w 1945.
----------------------
Christmas passed. Christmas is not just food, not just good film on TV, but it is also a family conversation. Fewer and fewer of these discussions. Lacks the oldest generation. Missing for several years grandfather Franek, grandmother Stefania, grandmother Waleria, grandfather Wojciech.
Missing their stories "as it used to at times." Regrets that I asked them too little, nothing recorded on the tape, nothing wrote down. Part of the story survived in memory, in my memory, or parents, but they are rather scraps, scraps without details, names, dates.
Among these stories was a lot of history in the years 1930-1939, then the war, turbulent post-war years. Occupation, Polish-Ukrainian relations, the gangs after World War II.
Many questions are not unfortunately, I put ...

Symbole

Instytut Pamięci Narodowej
zwrócił się do Rady Gminy Dubiecko z pismem dot zmiany nazw ulic.
Pismo dotyczyło dwóch ulic  :
Janka Krasickiego
Karola Świerczewskiego
http://ipn.gov.pl/portal/pl/397/10891/

Ktoś może zapytać "po co zmieniać ?"
albo "komu ten Świerczewski czy Krasicki przeszkadza ?"
Co pamiętamy "ze szkoły"?
Janek Krasicki, bohater, zginął w walce o wolną Polskę
w czasie II wojny, miał 20 kilka lat.
Karol Świerczewski, polski generał, ten co się kulom
nie kłaniał. Zabili go oprawcy z UPA.

a historyczna prawda? jaka jest?

Janek Krasicki
http://ipn.gov.pl/portal/pl/398/6511/Jan_Krasicki_19191943.html
http://wapedia.mobi/pl/Janek_Krasicki
fragment " W okresie skierowanych w polską ludność sowieckich represji, masowych deportacji i terroru Krasicki aktywnie włączył się w działalność na rzecz propagowania stalinizmu wśród polskiej i ukraińskiej młodzieży[1]. Współpracował z sowieckim aparatem represji - brał udział w przeprowadzaniu deportacji i układaniu list osób przeznaczonych do wywózki "

Karol Świerczewski
http://ipn.gov.pl/portal/pl/398/4918/Karol_Swierczewski_Walter_18971947.html
fragment  : "W 1920 roku jako dowódca batalionu 510 pp Armii Czerwonej brał udział w walkach przeciw Polsce na froncie zachodnim. W czerwcu-lipcu 1920 roku w czasie ofensywy wojsk bolszewickich na Warszawę ranny w walkach z Wojskiem Polskim (w głowę i w ramię). Później był dowódcą pułku, wykładowcą i komisarzem politycznym w Szkole Czerwonych Komunardów".

Pamiętam, jak będąc w szkole podstawowej zbieraliśmy się podczas państwowych uroczystosci
przed pomnikiem Pana Karola. Kwiaty , przemowy, delegacje mieszkańców itp.
Komuna upadła, popiersie Karola na pomniku zastąpiono popiersiem Piłsudskiego, a o ulicy
zapomniano?
----------------------------------------------


IPN -Institute of National Remembrance
asked the Municipal Council of Dubiecko to change street names.
Letter concerned the two streets:
Janek Krasicki
Karol Swierczewski
 

Someone may ask "why change?"
or "whom the Świerczewski or Krasicki prevent?"
What we remember  “from the school"?
Janek Krasicki, the hero, was killed in the struggle for a free Poland
during World War II, he was 20 a few years.
Karol
Świerczewski, a Polish general, is what spheres
not bowed. Killed by the UPA.
A
nd historical truth? what is it?

Janek Krasicki
excerpt from "In the period addressed in the Polish population of Soviet repression, mass deportation and terror Krasicki actively in activities to promote Stalinism among the Polish and Ukrainian youth Collaborated with the Soviet apparatus of repression - took part in devising and carrying out the deportation lists for the deportations "

Karol
Świerczewski
passage: "In 1920 as a battalion commander, 510 pp Red Army took part in battles against Poland on the Western Front. In June-July 1920 during the Bolshevik offensive on Warsaw wounded in the battles of the Polish Army (in the head and shoulder). Later was commander of the regiment, lecturer and political commissar in the Red School Communards.

I remember as being in elementary school gathered during the state ceremony
the monument to Karol Świerczewski. Flowers, speeches, delegations of people, etc.
Commune fell, a bust of Karol for the memorial was replaced bust Pilsudski, about street
someone
forgotten?


Mapy

Mapa Nienadowej z 1854
wyszukana w archiwach przez Pana Dańko
(tak nawiasem jestem pełen podziwu oglądając blog) /

Nienadowa's map  from 1854 found in the archives 
by Mr Dańko
(I am so full of admiration watching the blog)
 
http://stephendanko.com/blog/index.php/archives/5751

Stare mapy wojskowe / old military maps
http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm

wtorek, 29 grudnia 2009

Dubiecko

Dubiecko
Dawno temu miasteczko trzech kultur, trzech religii.
Przez setki lat Polacy chodzili do swojego kościoła, Ukraińcy do cerkwi,
a Żydzi do domu modlitwy. Społeczności żyły bardziej "obok siebie"
niż "razem" ale to że obok mieszkał Żyd, Ukrainiec, Polak było czymś
naturalnym.Czymś co było, jest i będzie.
i 1939, 1940, 1941.....holocaust
1945, 1946, 1947....UPA, akcja Wisła
Przyszła komuna, Nowe Świat, podobno lepszy.
Nie ma Żydów, nie ma Ukraińców, nie ma pamięci.
SMUTNE
.....


Dubiecko
Long ago the town of three cultures, three religions.
For hundreds of years the Poles went to her church, Ukrainians 

into Orthodox and Jews to the house of prayer. Communities 
lived more "next to each other" rather than "together" but  
the fact that a Jew, a Ukrainian, a Pole lived in the same 
small stetl was natural. Something that was, is and will be.
and 1939, 1940, 1941 ..... Holocaust
1945, 1946, 1947 ....  UPA, the action Wisla
Communist times , New World,
the past does not exist. 

Now, XXI century ...there are no Jews, no Ukrainians, 
no memory.
SAD
(my english is terrible, sorry)Zapraszam do dyskusji  (komentarze)/

I invite to discuss (comments)


Kościół katolicki / Catholic ChurchCerkiew Grekokatolicka (aktualnie Kresowy Dom Sztuki) /
Orthodox Greek Catholic (currently "House of Art")Może fragment macewy, może tylko kawałek kamienia na cmentarzu żydowskim
Cmentarzu bez nagrobków.
Innych śladów obecności Żydów w Dubiecko chyba nie ma (?) /
Perhaps part of gravestones, perhaps only a piece of stone in the Cemetery
Cemetery without tombstones.
Probably no other traces of Jewish presence in Dubiecko (?)


czwartek, 11 czerwca 2009

Cerkiew / orthodox church


Odkryłem nową cerkiew.
Miejscowość Chyrzynka, choć miejscowość
to dużo powiedziane.
Nieasfaltową droga jedzie się z 2 km , dwa domy i obok cerkiew.
.....
I discovered a new orthodox church.
In Chyrzynka, although village is much more to say.